Statut Oblasne organizacije bh udruzenja u Västra Götalandu

§1 Naziv i sjediste okruga

1.      Naziv okruga: Okruzna organizacija bosanskohercegovackih udruzenja Västra Götaland u daljnjem tekstu; Okrug.

2.      Sjediste Okruga je u Göteborgu.

 

§2 Oblast djelovanja

1.      Okrug je dobrovoljna i na demokratskim osnovama formirana apoliticna organizacija koja okuplja bosanskohercegovacka udruzenja u Västra Götaland oblasti.

2.      Okrug je neovisna i samostalna organizacija kao jedan organizacioni oblik djelovanja u sklopu Saveza i djeluje u skladu sa vazecim odlukama Skupstina Okruga.

3.      Okrug djeluje u skladu s vazecim zakonima Svedske kao i u skladu sa statutarnim i drugim pravnim aktima Okruga.

 

§3 Ciljevi i zadaci

1.      Okrug predstavlja svoja udruzenja kod vlasti i institucija u okrugu i suraduje sa slicnim organizacijama.

2.      Okrug koordinira radom svojih bh. udruzenja i pomaze njihove aktivnosti na njegovanju i unapredjivanju maternjeg jezika, kulture i tradicije, obrazovanja, sporta i informisanja kao i ukljucivanja u drustveni zivot Svedske i ostvarivanje ravnopravnosti sa vecinskim stanovnistvom.

3.      Okrug se bori protiv svih vrsta negativnosti u drustvu; rasizma, droge, alkoholizma, diskriminacije, nepravde i dr.

 

§4 Organizacija

1.      Najvisi organ odlucivanja Okruga je Skupstina okruga.

2.      Najvisi izvrsni organ Okruga je Upravni odbor okruga.

3.      Najvisi kontrolni organ Okruga je Nadzorni organ.

4.      Izborna komisija

5.      Lokalna udruzenja kao sastavni dijelovi Okruga.

 

§5 Clanstvo i prijem

Clan Okruga moze biti  svako uredno registrirano bosanskohercegovacko udruzenje kod nadleznih svedskih intitucija. Aktivnosti koje realizira Okruzna organizacija usmjereni su na clanstvo od 7-25 godina. Prilikom uclanjivanja u Okruznu organizaciju svako udruzenje je potrebno da dostavi:

 

-       Zahtjev za prijem u clanstvo

-       Registation bevis – potvrda o registraciji udruzenja pri Skatteverket

-       Zapisnik sa osnivacke Skupstine

-       Statut udruzenja

-       Plan rada udruzenja

-       Spisak clanova udruzenja

-       Spisak clanova udruzenja od 7-25 godina

-       Spisak clanova Upravnog odbora udruzenja

-       Spisak aktivnosti koje udruzenje realizira za clanove od 7-25 godina

 

 

§6 Prava i obaveze

1.      Svako udruzenje ima pravo da bude informirano o radu Okruga i da daje prijedloge, primjedbe i sugestije na rad Okruga.

2.      Svako udruzenje ima pravo i obavezu da ucestvuje u aktivnostima koje organizira Okrug, i bude reprezentirano u organima Okruga.

3.      Udruzenja su duzna da za tekucu godinu plate clanarinu do 30. juna i dostavljaju godisnje izvjestaje o radu sa spiskom clanova.

4.      Udruzenja su duzna da aktivno djeluju u skladu sa Statutom  Okruga, ucestvuju u radu Skupstine i drugih organa okruga.

5.      Udruzenja su duzna na osnovu mogucnosti i vlastitih potreba da formiraju sekcije za kulturu i odjeljenja dopunske nastave i da aktivno ucestvuju u organiziranju i realizaciji kulturnih, skolskih, sportskih i drugih aktivnosti.

 

§7 Prestanak clanstva

Udruzenje ili predstavnik  udruzenja u UO se moze isljuciti iz sastava Oblasne organizacije osim da se ne plati redovno clanarina i da na bilo koji nacin radi protiv interesa i ciljeva rada Oblasne organizacije ili na bilo koji drugi nacin nanosi stetu ugledu Oblasne organizacije.

Ako ne postoji dovoljno razloga za isljucenje, Oblasna organizacija ce uputiti udruzenju ili pojedincu opomenu prije iskljucenja.

Odluka o isljucenju ili opomeni pred isljucenje nece se donijeti prije nego clan udruzenja ili udruzenje , najmanje 14, dobiju mogucnost da se izjasne o okolnostima koji su povezani sa pokretanjem inicijative o statusu udruzenja ili pojedinca. U odluci ce navesti razlog pokretanja inicijative i sve ono potrebno da udruzenje ili pojedinac moraju dostaviti. Odluka o isljucenju ce se u roku od tri dan pismeno dostaviti udruzenju ili pojedincu

 

§8 Ponovni prijem u clanstvo

Ponovni prijem u clanstvo vrsi se u skladu sa Statutom Okruga i na osnovu ispunjavanja procedure prijema u clanstvo(clan 5)

 

§9 Clanarina

Odluka o visini godisnje clanarine u Okrugu donosi se na Skupstini okruga.

 

§10 Skupstina Okruga

1.      Najvisi organ odlucivanja na Okrugu je Skupstina okruga.

2.      Delegati Skupstine su clanovi Upravnog odbora i Nadzornog organa kruga i po jedan predstavnik uprave svih udruzenja koja su clanovi Okruga.

 

§11 Zadaci Skupstine okruga

1.      Utvrdjuje i uskladjuje opce smjernice za rad Okruga.

2.      Donosi odluke o stavovima za rjesavanje odredjenih pitanja na nivou Okruga.

3.      Razmatra pitanja pripremljena i predlozena od strane Upravnog odbora okruga, i organa Saveza.

4.      Razmatra pitanja koja su u predvidjenom roku dostavljena u vidu prijedloga za razmatranje na Skupstini.

5.      Donosi Statut i druga opca akta.

6.      Razmatra izvjestaje o radu i usvaja plan rada za naredni period,.

7.      Raspravlja i usvaja finansijski izvjestaj i donosi finansijski plan za naredni period.

8.      Bira Upravni odbor, Nadzorni organ i Izbornu komisiju.

9.      Skupstina moze prenijeti svoja ovlastenja u pogledu donosenja opcih akata, izuzev Statuta, na Upravni odbor.

 

§12 Vrijeme odrzavanja Skupstine

1.      Skupstina se odrzava u prvom kvartalu svake godine. Mjesto i datum odrzavanja Skupstine odredjuje Upravni odbor.

2.      Vanredna Skupstina se moze sazvati na osnovu odluke Upravnog odbora ili na inicijativu nadpolovicne vecine udruzenja.

 

§13 Poziv za Skupstinu

Poziv sa dnevnim redom mora se poslati najkasnije 7 dana prije odrzavanja Skupstine.

 

§14 Prijedlozi odluka i dnevnog reda

1.      Predloziti moze Upravni odbor, Nadzorni organ Okruga i udruzenja clanovi Okruga.

2.      Svi prijedlozi prethodno moraju biti razmatrani na sjednicama naprijed navedenih subjekata i u pisanoj formi dostavljeni na adresu okruga najkasnije do 31. decembra tekuce godine da bi bili razmatrani na slijedecoj Skupstini.

 

§15 Glasanje

1.      Skupstina ima kvorum ako je prisutna najmanje jedna trecina od ukupnog broja delegata. U slucaju da ne bude kvoruma zakazuje se ponovna Skupstina najkasnije u roku od mjesec dana. U slucaju ponovljenog nedostatka kvoruma prisutni delegati odlucuju o tome da li ce odrzati Skupstinu s nedostatkom kvoruma.

2.      Glasanje se vrsi po principu jedan delegat jedan glas.Clanovi Upravnog odbora i Nadzornog organa Okruga nemaju pravo glasa prilikom glasanja o oslobadjanju odgovornosti za rad u protekloj godini.

3.      Profesionalno angazirana lica u Okrugu i predsjednici odbora i komisija na okruznom nivou imaju pravo prisustva i ucestvovanja u radu bez prava odlucivanja ukoliko nisu clanovi Upravnog odbora.

4.      Glasanje je javno ukoliko Skupstina drugacije ne odluci. Kod jednakog broja glasova usvaja se ona odluka za koju je glasao predsjednik Okruga.

5.      Sve odluke, izuzev Statuta donose se obicnom vecinom glasova (50%+1) od prisutnih delegata. Statut, izmjene i dopune Statuta se donose dvotrecinskom vecinom prisutnih.

 

§16 Dnevni red

Prilikom odrzavanja redovne Skupstine dnevni red sadrzi slijedece:

1.      Izbor clanova Izborne komisije

2.      Izvjestaj o prisutnosti delegata i utvrdjivanje kvoruma (radi Izborna komisija i saopstava na pocetku Skupstine).

3.      Utvrdjivanje pravilnosti procedure sazivanja Skupstine.

4.      Usvajanje poslovnika o radu Skupstine.

5.      Utvrdjivanje dnevnog reda.

6.      Izbor radnog predsjednistva.

7.      Izbor dva ovjerivaca zapisnika.

8.      Izvjestaj o radu.

9.      Finansijski izvjestaj.

10.  Izvjestaj Nadzornog organa.

11.  Oslobadjanje odgovornosti Upravnog odbora za rad u protekloj godini.

12.  Prijedlozi odluka iz udruzenja.

13.  Plan rada za slijedecu godinu.

14.  Utvrdjivanje clanarine za slijedecu godinu.

15.  Budzet za narednu godinu.

16.  Izbori.

17.  Ostala pitanja predvidjena dnevnim redom.

 

§17 Izbori

1.      Izbor Nadzornog organa (dva clana) i Upravnog odbora sprovodi Izborna komisija (dva clana), koju, na pocetku bira Skupstina Okruga i koja radi prema Pravilniku o izborima kojeg usvaja Skupstina Okruga.

2.      Mandat clanova Upravnog odbora je dvije godine, a Nadzornog organa je godinu dana. Kandidatu se moze obnoviti mandat. Izborna komisija se bira na pocetku Skupstine i njen mandat traje dok traje Skupstina.

3.      Kandidata za predsjednika moze predloziti Upravni odbor i udruzenja clanovi Okruga.

4.      Kandidata za clana UO Oblasne organizacije predlaze njegovo maticno udruzenje.

 

§18 Zadaci i sastav Upravnog odbora

1.      Upravni odbor je najvisi izvrsni organ Okruga i radi prema odlukama i uputstvima Skupstine, Statuta i ostalim normativnom aktima Okruga.

2.      Upravni odbor sacinjava 7 clanova. Predsjednika imenuje Skupstina, a ostali clanovi Upravnog odbora na svojoj prvoj konstituirajucoj sjednici dijele zaduzenja. Upravni odbror saziva zajednicke sastanke svih udruzenja tri (3) puta godisnje.

3.      Potpredsjednik preuzima ulogu predsjednika u slucaju njegove privremene ili trajne sprijecenosti u obavljanju funkcije i time preuzima sva prava i obaveze predsjednika Okruga kao i duzinu trajanja mandata. U slucaju ostavke nekog drugog clana udruzenje iz kojeg je taj clan delegira njegovog zamjenika.

 

§19 Sastanci Upravnog odbora

1.      Redovni sastanci Upravnog odbora se po pravilu odrzavaju jednom mjesecno ili prema dogovorenoj semi sastanaka i prema Pravilniku o radu Upravnog odbora.

2.      Vanredni sastanci se sazivaju na inicijativu najmanje polovine clanova Upravnog odbora.

3.      Odluke Upravnog odbora su pravosnazne ako je za njih glasala najmanje natpolovicna vecina od ukupnog broja clanova Upravnog odbora.

4.      Na sjednicama Upravnog odbora vode se zapisnici i dostavljaju svim clanovima Upravnog odbora, Reviziji i svim udruzenjima Okruga.

 

§20 Odgovornost

1.      Clanovi Upravnog odbora su zajednicki odgovorni za sve svoje donesene odluke. clan odbora koji se uzdrzao u procesu odlucivanja nije odgovoran za tu odluku. clan koji nije prisustvovao donosenju odluke moze se u roku od 15 dana po dobijanju zapisnika pismenim putem uzdrzati od iste, u protivnom zajednicki s ostalim clanovima snosi odgovornost za tu odluku.

2.      Upravni odbor po odredjenim pitanjima imenuje zastupnike i potpisnike ispred Okruga.

§21 Godisnji izvjestaj Okruga

Izvjestajna godina traje u periodu od 01. januara do 31. decembra. Finansijski izvjestaj se mora zavrsiti do 10. februara i zajedno s izvjestajem o radu dostaviti Nadzornom organu na kontrolu koji u roku od 7 dana isti kontrolise i dostavlja Upravnom odboru. Nakon toga se izvjestaji zajedno s izvjestajem Nadzornog organa salju udruzenjima na razmatranje, a najkasnije 7 dana prije odrzavanja Skupstine.

 

§22 Revizija

Nadzorni organ je najvisi kontrolni organ Okruga kojeg imenuje Skupstina i cine ga dva clana. Clanovi Nadzornog organa moranu biti clanovi udruzenja i trebali bi biti ekonomisti po struci i dobro vladati svedskim jezikom i zakonima.

Sva finansijska dokumentacija, zapisnici i druga akta moraju biti dostupni Nadzornom organu Okruga.

Rad Nadzornog organa regulise se posebnim Pravilnikom o radu Nadzornog organa.

 

§23 Izborna komisija

Komisiju cine 2 clana koje bira Skupstina.

Komisija sprovodi tehnicki dio izbora.

Rad Komisije regulise se Pravilnikom koji usvaja Upravni odbor.

 

§24 Prihodi

Izvori prihoda Okruga su clanarina, organizacijska pomoc i dotacije za razlicite aktivnosti, razliciti vidovi samofinansiranja i dobrovoljni prilozi, ali samo ako to nije u suprotnosi sa Statutom Okruga.

 

§25 Ovlasteni potpisnici

Ovlasteni potpisnici materijalno-finansijskih dokumenata su; predsjednik, blagajnik i sekretar i lice koje imenuje Upravni odbor.

 

§26 Prestanak rada Okruga

Okrug ce postojati sve dok za to postoji potreba.Odluku o raspustanju Okruga moze donijeti Skupstina Okruga i to apsolutnom vecinom glasova svih svojih clanova. Raspustanjem Okruga sva njegova imovina prepisuje se clanicama okruga.

 

§27 Izmjene i dopune Statuta

Ovaj Statut je usvojen na Skupstini Okruga u Göteborgu  dana 25 01 1998. godine a izmjene su izvrsene u martu 2001 na skupstini u Göteborgu i na skupstinu u martu 2010 u Göteborgu.